+32 (0)468 31 76 57 hallo@glowbykaroline.be

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Glow by Karoline , Karoline De Ridder en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidssalon

1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.

3. Het schoonheidssalon zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

3. Verplichtingen van de klant

1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. Betaling

1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.

2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

5. Annuleringsvoorwaarden

1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

2. Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

3. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

4. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.

6. Garantievoorwaarden

1. Het schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

2. Deze garantie geldt niet, wanneer:

• De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aanbevolen.

• De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

• De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.

• De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

7. Klachtenafhandeling

1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

2. Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

4. Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

8. Beschadiging & diefstal

1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

9. Behoorlijk gedrag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Glow by Karoline, Karoline De Ridder en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.